رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند همانند قوانین اصول یک بانوى با وقار مى باشد. درواقع این بانوان به نحوه راه رفتن تا چگونگى غذا خوردن دقت مى کنند. چون تمامى این قوانین منش یک بانوى با وقار و قدرتمند را نشان مى دهد که درادامه تمامى آن ها، یک به یک توضیح داده مى شود:

١- در هنگام راه رفتن باید با تمرکز سینه به جلو و کمر صاف، شکم را منقبض کرده و نگاه همراه با اعتماد به نفس و متین رو به جلو باشد.

دقت کنید قدم ها را با آرامش و بدون کشیدن کفش روى زمین باشد، همچنین تا جاى امکان نباید کفش ها صدا بدهد یعنى نباید پا ها را روى زمین کوبید. این کار را با گذاشتن یک کتاب روى سر و نگاه به جلو مى توانید تمرین کنید. هرگز در هنگام راه رفتن دست ها را تکان ندهید. (رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند)

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند

 

٢- براى باز کردن و بستن در که آقایان قدرتمند هم باید آن را رعایت کنند.

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند طرز صحیح باز کردن درب

 • نباید اتاق را به حالتى ترک کنند که پشت آن ها به مهمان ها باشد چون این کار نشانه غرور و بى احترامى مى باشد.
 • پس باید در حالتى که روى ما به مهمانان مى باشد با لبخند در را باز کنیم و خارج شویم چون باعث مى شود از صداى نا هنجار در جلوگیرى شود.
 • همچنین هنگام ورود به جمعى باید به آرامى و با لبخند بدون این که استرس داشته باشید وارد مکان مورد نظر شوید.

٣- نحوه نشستن یک بانوى با وقار که رایج و مورد تایید مى باشد سه نوع مى باشد:

 • یکى از روش هاى نشستن یک بانوى با وقار به نام Cambridge Cross مى باشد که در واقع یک پا پشت پاى دیگر قرار مى گیرد، همچنین قوزک پاها و زانو ها به همدیگر مى چسبند. این روش نشستن پاها را کشیده تر نشان مى دهد و نشان دهنده فروتنى مى باشد.
 • روش دوم نشستن یک بانوى با وقار به نام Duchess Slant مى باشد که در آن پا ها به صورت موازى در کنار هم قرار مى گیرند، همچنین قوزک پا ها و زانو ها به همدیگر به صورت موازى مى چسبند.
 • روش سوم نشستن یک بانوى با وقار به نام A Gaunt Crossing Leg مى باشد که در این روش پاها از روى زانو از روى یکدیگر عبور داده مى شوند، نکته مهم اینجاست که هنگام نشستن قوزک پاها و زانو ها در کنار هم قرار گیرند و پاها به صورت دقیق موازى هم قرار گرفته باشد، همچنین در این حالت پنجه کفش بر روى زمین قرار مى گیرد که در این صورت امکان دارد پاشنه کفش کمى به سمت بالا قرار گیرد. دقت کنید این روش نشستن را با روش رایج انداختن پاها بر روى هم در نشستن نباید اشتباه گرفت، چون که یک بانوى باوقار هرگز پاهایش را روى هم نمى اندازد، زیرا نشان دهنده بى احترامى، غرور و تکبر مى باشد.

(رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند)

 

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند طرز صحیح نشستن

۴- زمانى که یک بانوى با وقار مى خواهد از صندلى بلند شود کمرش را خم نمى کند.

بلکه خیلى آرام و با کمرى صاف که حتى حرکت بدن و نگاه رو به بالا باشد، این کار را انجام مى دهد.

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند بلند شدن صحیح

۵- اگر از کیف هاى دستى استفاده مى کنید نباید آن ها را روى شونه بگذارید.

بلکه باید دسته کوچک آن را با کمک وسط ساق دست بگیرید.

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند طرز صحیح کیف دست گرفتن

۶- یک بانوى باوقار از آرایش هاى تند و زننده اجتناب مى کند.

همیشه سعى مى کند آرایش کم و ملایمى را داشته باشد. او همیشه سعى مى کند چهره طبیعى و خندان خود را در جامعه نشان دهد.

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند

٧- او همیشه به عنوان بانوى قدرتمند و با وقار همیشه در برخورد با دیگران مهربان مى باشد.

مهربانی و اعتماد به نفس در چهره خود را در صحبت با آن ها همیشه حفظ مى کند، این کار باعث ایجاد حس اطمینان در طرف مقابل مى شود.

٨- هنگام نوشیدن در فنجان باید به مواردى دقت کرد:

 • نباید چاى را سریع و با صدا خورد بلکه به آرامى و کم کم باید آن را نوشید، اگر چیزى مانند کیک در کنار فنجان بود نباید آن را درون نوشیدنى فرو کنید. فنجان را باید با سه انگشت شصت و انگشت بعدش و انگشت اشاره گرفت، همچنین دو انگشت دیگر نباید به سمت بیرون یا بالا باشد چون نشان دهنده بى احترامى مى باشد و باید آن ها را به سمت داخل دست، به صورت مستقیم فرو برد. همیشه هنگام نوشیدن باید دسته فنجان را بگیریم و اصلا از تنه آن استفاده نمى کنیم. هنگام نوشیدن باید به داخل فنجان نگاه کنیم و نباید به اطراف و دیگر مهمانان نگاه کنیمد. اگر خواستید نوشیدنى را با قاشق هم بزنید، باید به آرامى و بدون صدا و به طور خطى از راست به چپ نوشیدنى را هم بزنید، هرگز به صورت دورانى این کار را انجام نمى دهید؛ چون باعث تکان خوردن نوشیدنى و ایجاد صداى ناخوشایند مى شود. بعد از هم زدن باید قاشق را در سمت راست زیر فنجانى قرار دهید.

(رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند)

٩- آداب غذا خوردن یکى از اصول مهم مى باشد که نکات آن را ذکر مى شود:

 • همیشه باید غذا را با آرامش و لذت خورد.
 • در هنگام غذا خوردن باید به نحوه نشستن بر روى صندلى دقت کرد و نباید کمر خم باشد بلکه مثل همیشه باید صاف بنشینید،
 • همچنین نباید به پشتى صندلى تکیه دهید و باید با فاصله به صورت موازى با پشتى صندلى کمر شما قرار گیرد.
 • هرگز نباید سر و دهان را به سمت قاشق و میز برد بلکه باید قاشق را به آرامى بدون تکان دادن سر خود به سمت دهان برد.
 • همیشه باید صبر کرد که غذا براى همه گذاشته شود؛ سپس میزبان شروع کند و بعد از آن مهمان ها شروع به خوردن غذا کنند.
 • غذا را باید به آرامى ولى با متانت، میل خوشایند و لذت خورد و بدون سرعت. به این نکته توجه کنید که لقمه ها باید کوچک خورده شود.
 • اگر غذایى بر روى میز از شما دور است نباید بر روى میز خم شد یا از روى میز براى برداشتن آن بلند شد، بلکه از کسى که نزدیک آن غذا هست خواهش کنید آن ظرف را به شما بدهد.
 • هرگز قبل از امتحان کردن غذا بر روى میز به آن نمک یا فلفل اضافه نکنید.

(رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند)

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند طرز صحیح نوشیدن

همچنین؛

 • نباید اثر انگشت یا رژ لب بانوان روى لیوان ایجاد شود.
 • چنگال همیشه باید در دست چپ یک فرد باشد و تیزک هاى آن را رو به سمت پایین نگه دارید.
 • هنگام چیدن میز غذا حتما باید نمک و فلفل هر دو سر میز باشد.
 • هنگام صرف غذا با مهمانان باید در مورد موضوعات خوشایند و انرژى بخش صحبت کنید و از صحبت درباره ى پول و مسائل اجتماعى و سیاسى یا هر موضوعى که وجه ى جدى دارد پرهیز کنید.
 • هیچوقت هنگام خوردن غذا بر روى میز از موبایل استفاده نکنید.
 • هر چیزى به غیر از نان و غذاهایى ساندویچ مانند که نیاز به استفاده از دست دارد، باید با کارد و چنگال قطعه قطعه شود.
 • هنگام خوردن غذا نباید به سیر شدن از غذا فکر کرد بلکه باید به لذت همگانى رسید. اگر مى خواهید غذاى درون ظرفتات را تمام کنیم نباید آن را از روى میز بلند کنید و با یک دست بشقاب را نگه دارید و با دست دیگر غذا بخورید، این کار بى احترامى به دیگران محسوب مى شود.
 • در هنگام خوردن غذا هایى مایع مانند سوپ باید حواس شما باشد که این کار به آرامى و بدون سرعت و با دقت خورده شود. دقت کنید قاشق سوپ خورى استفاده کنید و هنگام خوردن قاشق سوپ را باید به سمت بیرون پر کنید و سپس بخورید.
 • قاشق نباید ایجاد صدا کند و هنگامى که کمى از سوپ مانده بشقاب را با یک دست به سمت بیرون بلند و در واقع در جهت بیرون خم کنید. همان طور که گفته شد باید سوپ را به آرامى با قاشق وارد دهان کرد و نباید با صدا سوپ را خورد، این کار بى احترامى مى باشد.

(رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند)

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند میل کردن سوپ

١٠- اگر شما میزبان هستید حتما به چیدمان ظروف میز دقت کنید:

 • باید به نحوه چیدن ظروف براى نان، آب و دیگر نوشیدنى ها، غذا هاى مختلف دقت کنید و اصول آن را رعایت کنید.
 • ظرف نان در بالا سمت چپ میز قرار مى گیرد و ظروف مربوط به سوپ و سالاد و غذا در مرکز به ترتیب بزرگ به کوچک بر روى هم از پایین به بالا قرار مى گیرند.
 • نحوه قرار گرفتن کارد، چنگال و قاشق باید به ترتیبى باشد که قرار است از آن استفاده شود که معمولا از بیرون به داخل در هر گروه جدا چیده مى شوند.
 • چنگال ها همیشه در سمت چپ ظرف غذا به شکلى که تیزک چنگال رو به بالا باشد، به ترتیب چنگال سالاد، ماهى و غذا گذاشته مى شود.
 • قاشق ها و کارد ها در سمت راست ظرف غذا از بیرون به سمت داخل به ترتیب نحوه استفاده از آن ها قرار مى گیرند.

(رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند)

همچنین؛

 • از سمت راست قاشق سوپ، کارد سالاد، کارد ماهى، کارد غذاى اصلى چیده مى شود. تیغه کارد ها به سمت چپ باید قرار بگیرد. قاشق و چنگال دسر باید به صورت موازى بالاى ظرف ها قرار بگیرند و کارد کره روى ظرف نان قرار مى گیرد.
 • در شکل رایج سه جام یا سه لیوان بر روى میز غذا به شکل مثلثى و یا خطى در کنار هم قرار مى گیرند، که نزدیک ترین لیوان به ظرف غذا باید لیوان آب باشد و دو لیوان دیگر براى استفاده از نوشیدنى هاى دیگر مى باشد. معمولا دستمال سفره یا داخل ظرف ها قرار مى گیرد یا در سمت چپ چنگال گذاشته مى شود.

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند چیدمان صحیح میز

تمامى این ١٠ قانون شاید در ابتدا سخت و زیاد به نظر برسد، اما بعد از کمى تلاش مى توان تا مقدار زیادى از آن ها را اجرا کرد. هرگز نا امید نشوید و همیشه براى بهتر شدن تلاش کنید.

گردآورنده: لیدا قربانى

الین کالکشن (المیرا نوری)

رفتار هاى اجتماعى بانوان قدرتمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *